Taisyklės


Norėdami naudotis www.padangugausa.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Jūs (toliau – „Pirkėjas“) privalote įdėmiai perskaityti žemiau nurodytas Pardavėjo Elektroninės parduotuvės sąlygas ir taisykles (toliau – „Taisyklės“) bei įsipareigoti laikytis Taisyklių nuostatų (įsipareigojimas patvirtinamas Pirkėjui priėmus Taisykles, varnele pažymint teiginį „Aš perskaičiau ir sutinku“). Be to, Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, jog turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje ir sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo veiklos analizei.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiose Taisyklėse nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.padangugausa.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, apie pakeitimus pranešdamas raštu elektroninėje parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis netenka teisės naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.3. Dėl svarbių priežasčių Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
1.4. Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
1.5. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
1.6. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai (sulaukę pilnametystės) asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus (turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą); juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.7. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt Pirkėjas užsiregistruoja šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefonu arba el. paštu webshop@padangugausa.lt Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt galima ir neužsiregistravus elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, tikslų adresą, miestą, pašto kodą, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu webshop@padangugausa.lt.
2.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, bus tvarkomi tik prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Prekių pirkimas
3.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Suformavus užsakymą elektroninės prekybos sistema į galutinę kainą įtrauks ir prekės pristatymo išlaidas, kurių dydis priklausys nuo prekės svorio ir prekių kiekio. Tuo atveju, jeigu prekes Pirkėjas atsiims pats, prekių pristatymo išlaidos neskaičiuojamos.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis banko pavedimu, elektronine bankininkyste, apmoka atsiimant parduotuvėje arba grynais pristatymo metu. Mokant už prekes banko pavedimu ar elektroninės bankininkystės pagalba, Pirkėjui paruošiamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą; galutinis pinigų gavėjas – UAB Autokamera.
3.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas neturi galimybės atsiskaityti naudodamasis elektroninės bankininkystės pagalba, dėl prekių įsigijimo jis gali kreiptis į Pardavėją el. paštu webshop@padangugausa.lt.
3.4. Atsiskaitydamas elektroninės bankininkystės pagalba Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.


4. Prekių pristatymas
4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo partnerių teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes pačiam iš UAB Autokamera bet kurio biuro Lietuvoje.
4.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo pardavimo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento užsakytas prekes perduoti partneriui, teikiančiam prekių pristatymo paslaugą. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Nuo prekių perdavimo partneriui momento už prekių pristatymą Pirkėjui yra atsakingas partneris, teikiantis prekių pristatymo paslaugą.
4.4. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atsiima prekes pats, užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Neatsiėmus prekių per nurodytą terminą Pirkėjui pinigai nėra grąžinami.
4.5. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba perkančios įmonės darbuotojas, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu (tiek naudojantis Pardavėjo partnerių teikiama prekių pristatymo paslauga, tiek atsiimant prekes Pardavėjo nurodytu adresu) Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo partnerio (-ių) atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo partnerio (-ių) atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

5. Prekių kokybės garantija ir keitimas
5.1. Kiekvienos www.padangugausa.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6. Atsakomybė
6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
6.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
6.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
6.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
6.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu; Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. pašto adresu webshop@padangugausa.lt.
7.2. Dėl šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.